Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Київської ОДА
Відділ освіти Білоцерківської РДА

Білоцерківський районний будинок дитячої та юнацької творчості

     Реалізація дослідно-пошукової роботи у будинку творчості почалась із розробки моделі „Юний науковець”.

     Учень-дослідник виявляє схильність до постійних творчих пошуків; здатність до творчої ак­тивності в будь-який час дня — на заняттях, удома; ви­являє прагнення досягти творчих результатів у наукових досліджен­нях; працелюбність, любов до творчої праці, глибокий інтерес до пізнання, до відкриття нового; прагнення постановки творчих цілей, складання проектів у ви­значеній галузі науки; постійну спрямованість на працю, на досяг­нення нових творчих результатів у науці, на любов до істини. Йому треба навчитися узагальнювати факти, формулювати нові понят­тя, встановлювати закономірності в ході вивчення, дослідження пев­ної проблеми або питання (метод індукції), знати тонкощі нових наукових і технічних фактів, за­кономірностей. Вміти відчува­ти невідповідності, суперечності у картині навколишнього світу, розходження між установлени­ми теоретичними положеннями та новими фактами. Здійснювати творчий аналіз, тобто виділяти іс­тотні, надзвичайні, нестандартні елементи в предметі, що вивча­ється, або питання у досліджува­ній проблемі. Творчо синтезувати, тобто складати оригінальні струк­тури, плани з безліччю елементів, застосовуючи цілеспрямоване їх комбінування.

      Юний науковець схильний до легкого генерування ідеї, швид­кого та оперативного мислення, формулювання думок у словес­ному коді. Треба вміти довести істинність своєї точки зору. До­сліднику властиві легкість асоціювання понять, оригінальність асо­ціацій, здатність до встановлення логічних зв'язків між поняттями: інтелектуальна ініціатива, смі­ливість у висуванні нових, ори­гінальних ідей, нестандартність мислення, поєднання кмітливості, гнучкості інтелекту, легкості гене­рування ідеї та здатності до відда­леного асоціювання. Для дослід­ника важливо мати творчу уяву, фантазію, вигадку, просторову уяву, здатність мислити, виража­ти ідеї та інші результати вивчен­ня, дослідження закономірностей у вигляді математичних формул, графіків, схем тощо.

     Бажано передбачати позитив­ні і негативні наслідки здійснення своїх наукових ідей, вдосконалю­вати певний задум і допрацьову­вати його до рівня досконалості. Мати вольове прагнення заверши­ти розпочате, жагу дістати задо­волення від ефективного втілення задуму, ідеї, проекту.

       Риси характеру особистості науково-дослідницького про­філю

 • допитливість;
 • цілеспрямованість;
 • наполегливість, упертість, безмежне терпіння під час обмір­ковування будь-яких питань;
 • відданість меті;
 • ініціативність;
 • оригінальність, уникнення шаблонів;
 • спритність,  винахідли­вість;
 • відвертість,   невимуше­ність, внутрішня свобода;
 • сміливість розуму і духу, го­товність до ризику;
 • терпимість до неясності, двозначності, невизначеності;
 • вимогливість    прагнення   не задовольнятися  приблизними
 • відомостями, а уточнювати, до­биратися до суті, враховувати думку фахівців;
 • критичність розуму;
 • дисциплінованість, організо­ваність розуму.

      Вміти вести пошуки, здо­бувати нову наукову інформа­цію в умовах усного спілкування з людьми, які творчо мислять; ро­зуміти нові нестандартні думки, ідеї, висунуті співрозмовником. Закріплювати навички виступу з науковими повідомленнями, доповідями, лекціями; вміння ко­ректно ставитися до співрозмов­ника в умовах усного спілкуван­ня, діалогу.

       Сприймати, передавати та обговорювати ідеї під час твор­чого спілкування в колективі, при­ймати творчі рішення спільно з ін­шими членами колективу. Не до­пускати не толерантного ставлен­ня до думки колективу, до погля­дів інших людей.

       Об'єктивно, всебічно сприй­мати особистість іншої люди­ни — без недооцінки або перео­цінки якостей.

       Правильно розуміти іншу людину, з'ясовувати причини його поведінки, входити в становище. Вміти впливати на співрозмовни­ка, переконувати його у правиль­ності своїх позицій.

       Дослідник повинен уміти швид­ко знаходити рішення, у творчих пошуках набувати нових знань, розширювати свій світогляд; до­сліджувати, вивчати якусь про­блему або питання для того, щоб здобувати нові знання, відкрити нові закономірності; розробляти стратегію розумової діяльності. Для дослідника важливо також за­кріплювати навички експеримен­тування, формувати глибокі й систематичні знання у визначе­ній галузі науки під час вивчення та вирішення властивих їй про­блем та завдань. Вміти об'єктивно оцінювати себе, власні сили, мож­ливості і на цій основі досягати ефективних результатів у навчан­ні та праці. Уникати самовпевне­ності або надмірної невпевненості. Вміти вести самоспостереження, самопізнання, аналізувати власні вчинки, дії та можливі труднощі на шляху до їх здійснення.

 

 

 

air max tn pas cher air max tn pas cher air max tn pas cher parajumpers pas cher moncler pas cher moncler pas cher moncler pas cher doudoune moncler pas cher doudoune moncler pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher barbour pas cher barbour pas cher barbour pas cher chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot chaussures de foot golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi golden goose outlet saldi chaussures de foot chaussure de foot